DOKUMENTY WYMAGANE DO CERTYFIKATU

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

W celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. Pisemnego oświadczenia dwóch superwizorów, którzy ręczą za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu psychoterapii. Komisja będzie brała pod uwagę oświadczenia superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jeden z superwizorów może być superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Komisji, superwizorem innego towarzystwa pod warunkiem, że stosuje ono podobne do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kryteria i procedurę uzyskiwania certyfikatu. Poręczenie powinno zawierać informację o tym kiedy, w jakim wymiarze czasowym i w jakiej formie (indywidualna/grupowa) superwizja była prowadzona.
 2. Podpisanej deklaracji profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty.
 3. Opisu dwóch przypadków prowadzonej psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, które kandydat przedstawia jako przykład udanego i nieudanego procesu psychoterapii, przeprowadzonej po ukończeniu szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu. Opisy winny być w miarę aktualne (procesów terapii zakończonej nie dawniej niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i zawierać diagnozę kliniczną, warunki kontraktu, fazy procesu psychoterapii, podsumowanie i ocenę skuteczności. Można załączyć zapis przykładowej sesji.
 4. Wypełnioną ankietę wg załącznika nr 1 do uchwały.
 5. Kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,45 średniej pensji krajowej.
 6. Aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenia bieżącego opłacenia składek.

Informacje można znaleźć na stronie: www.ptp.org.pl


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 1. Podanie do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty.
 2. Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 3. Materiały (w 2 egzemplarzach):
  • opis pacjenta, u którego przeprowadzono całą terapię wraz z opisem przebiegu i wyników tego zakończonego procesu psychoterapeutycznego
  • opis pacjenta i toczącego się procesu psychoterapeutycznego oraz nagrania sesji psychoterapeutycznej pacjenta/grupy/rodziny na taśmie magnetofonowej, CD (dające się odtworzyć bez użycia komputera) lub video (2 egzemplarze)
  • transkrypcja przedstawionego nagrania.
 4. Kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej, której wysokość jest corocznie ustalana przez Zarządy SNP i SNTR w zależności od aktualnych potrzeb, a dowód wpłaty przywozi do okazania na egzamin.
 5. Curriculum Vitae zawierające: dane o wykształceniu, ukończonych kursach, stopniach naukowych, specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej.
 6. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 7. Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub zaświadczenie od kierownika specjalizacji o ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego; a w przypadku kandydatów, którzy z powodu formalnych przeszkód nie rozpoczęli specjalizacji lub mają wykształcenie wyższe inne niż lekarskie albo psychologiczne - zaświadczenie o 5 latach pracy (lub wolontariatu) w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym stosowana jest psychoterapia.
 8. Rekomendację superwizora.
 9. Kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie całościowym (i ewentualnie o ukończeniu innych kursów).
 10. Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach superwizyjnych.
 11. Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach doświadczenia własnego.
 12. Kserokopię zaświadczenia o odbytych stażach.

Informacje można znaleźć na stronie: psychiatria.org.pl

Do pobrania: Wymagane dokumenty do uzyskania certyfikatu psychoterapeutyKURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Ścinawska 3: VI edycja - Marzec 2020
wiecej
list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: VIII edycja - Styczeń 2021

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław: VII edycja - Luty 2021

wiecej

list Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Junacka 34: VII edycja - Marzec 2021
wiecej
 

 

 

list Psychoterapia Problemów seksualnych
Aktualności
Katowice, luty 2020 r. 

wiecej

list  Terapia koherencji w zaburzeniach lękowych
Edycja II Droga ku dorosłości 
Poznań, ul. Ścinawska, styczeń 2020 r. 

wiecej 

list Studium Psychoterapii dzieci i młodzieży
XI Edycja
Wrocław, maj 2020 r. 

wiecej

     
list Szkolenia
Aktualności
Katowice
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Junacka
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Ścinawska
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Wrocław
wiecej